“Water is ons blauwe goud, we moeten er goed voor zorgen”
december 19, 2023

Over ZON

Zoetwatervoorziening Oost- Nederland richt zich op onderzoek naar de huidige en toekomstige droogteproblematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen.

Nicole

Has Bakker, gedeputeerde Water in de provincie Utrecht, over zijn relatie met ‘water’. En over de opgaven voor zoetwater in de provincie Utrecht.In de zomer van 2023 maakte Has Bakker (D66) de overstap van de Utrechtse gemeentepolitiek naar het provinciale bestuur. “Tijd om zelf aan het roer te gaan zitten”, vindt hij. Has Bakker is gemotiveerd om te bouwen aan een wereld die gezonder, rechtvaardiger en duurzamer is.

Het water-vraagstuk spreekt hem erg aan. Inmiddels is hij namens zoetwaterregio West vertegenwoordiger in het Bestuurlijk Platform Zoetwater en vertegenwoordigt hij het IPO in het landelijke Bestuurlijk Overleg Water.

“Sinds ik gedeputeerde water ben, hebben wij thuis een zandloper voor onder de douche. Ik schrok namelijk toen ik in dit onderwerp dook en zag dat Nederlandse huishoudens zo’n 130 liter drinkwater per persoon per dag gebruiken. Het meeste daarvan gebruiken we om te douchen, zo’n vijftig liter. Slechts twee liter drinken we op, de rest gaat op aan andere grootverbruikers waarvan een het toilet: ook goed voor dertig liter vers drinkwater per dag. En dat zijn dan alleen nog maar de huishoudens. Ook in de landbouw en in de industrie wordt heel veel water gebruikt. We moeten de water-kringlopen veel meer gaan sluiten.”

Drinkwateropgave
“Wat mij betreft is ons water goud. Zeker in Utrecht waar we van nature heel goed en schoon water hebben. Ons water is zo goed, het idee dat we dat zomaar doorspoelen vind ik bizar. Wat mij betreft moeten inwoners van Utrecht dat echt weten en daar de waarde van inzien. We wonen, werken, wandelen en fietsen letterlijk over onze waterbronnen heen. We moeten daar goed voor zorgen en bronnen beschermen.”

Binnen de provincie Utrecht sluit dit aan bij een andere grote opgave: het realiseren van nieuwe winningen voor de productie van drinkwater. Has Bakker: “Drinkwaterbedrijf Vitens heeft al gezegd dat nieuwe woonwijken in de toekomst niet kunnen worden aangesloten. We werken dan ook nauw met Vitens samen om genoeg en schoon drinkwater te kunnen maken.” Het zorgen voor drinkwaterbronnen is een speerpunt van het Utrechtse college van Gedeputeerde Staten. Meer bronnen aanspreken en waterbesparing gaan de komende jaren hand in hand. “Water dat niet wordt gebruikt, hoeven drinkwaterbedrijven ook niet te produceren. Ik vind het belangrijk om te blijven benadrukken dat drinkwaterbesparing ook een pad is dat we moeten bewandelen.”

Utrecht is mede initiatiefnemer van het convenant duurzame woningbouw. Dit convenant wordt geactualiseerd en uitgebreid met een indicator om waterzuinig te bouwen. De ondertekening vindt begin 2024 plaats.

In mijn portefeuille zitten ook klimaat en klimaatadaptatie, ook daarin speelt water een grote rol. Wat we daarin zien is dat we mooie resultaten kunnen bereiken als we samenwerken op moeilijke vraagstukken. We pakken grijze schoolpleinen aan, we maken afspraken met bouwers om bewuster te bouwen en duiken het landelijk gebied in voor oplossingen.

Ook voor de obstakels waar we bij water mee te maken hebben heb ik er vertrouwen in dat we er uit kunnen komen als we de problemen onder ogen zien en er gewoon mee aan de slag gaan.”

Blauwe Agenda
Utrecht kenmerkt zich door twee sterk verschillende gebieden. In het westen van de provincie zijn de lager gelegen polders met hun kenmerkende problematiek van aan- en afvoer en verzilting, in het oosten is de Utrechtse Heuvelrug. Een gebied waar verdroging op de loer ligt. Has Bakker hecht aan de samenwerkingen die er zijn: “Als provincie werken we samen met onze partners op de Heuvelrug aan de Blauwe Agenda om invulling te geven aan de principes van Water en Bodem Sturend. Het oostelijk deel van de Heuvelrug valt in het ZON gebied. We delen kennis en we hebben een visie op een robuust watersysteem opgesteld. Inmiddels werken we met een gezamenlijke uitvoeringsagenda aan verschillende projecten op en rond de Heuvelrug. Zo hebben we bijvoorbeeld infiltratievoorzieningen aangelegd ten noorden van Amerongen om wateroverlast in de bebouwde kern te voorkomen. Op dit moment werken we op verschillende plekken in Utrecht in de hoge flanken van de Heuvelrug. We proberen daar meer water vast te houden.”

Strategische doelen lange termijn
Alle zoetwaterregio’s zijn aan het werk om strategische doelen voor de volgende fase vorm te geven. Dat gebeurt niet gescheiden van elkaar. Verschillende opgaven lopen parallel, bijvoorbeeld de Deltaprogramma’s Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie, de Klimaatbestendige Zoetwatervoorziening vanuit het Hoofdwatersysteem (KZH), het Nationaal Programma Landelijk Gebied en Integraal Rivier Management. “Het is belangrijk dat we goed in gesprek blijven om de onderlinge samenhang te bewaken”, zegt gedeputeerde Bakker. ZON heeft vorig jaar een nominatie ontvangen voor het zonnetje van de Deltacommissaris voor de goede samenwerking in de regio. Bakker: “Dit geeft aan dat daar al een goede basis voor ligt. Samen optrekken en afstemmen is belangrijk. Minstens zo belangrijk is het maken van keuzes en het bepalen van een richting. Het verder versterken van de samenwerkingen die er zijn en ideeën concreet maken, daar wil ik als gedeputeerde aan bijdragen.”

Contact

Postadres:

Provincie Gelderland
T.n.v. Amy Maduro
Postbus 9090,
6800 GX Arnhem

Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) richt zich op onderzoek naar de huidige en toekomstige droogteproblematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen.

Provincie Gelderland

T.n.v. Amy Maduro
Postbus 9090,
6800 GX Arnhem

 

Privacybeleid

Bekijk ons privacybeleid door op de onderstaande link te klikken:
Privacybeleid