Wat is ZON?

Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) richt zich op onderzoek naar de huidige en toekomstige droogteproblematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen.

  Waarom ZON

  Onderzoek naar droogteproblematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen.

   Deltaprogramma

   Voorkomen dat er weer een watersnoodramp of dat de rivieren (dreigen) te overstromen.

    Maatregelen

     Maatregelen nemen om minder last te hebben van de toenemende droogte.

     ZON en DPRA

     Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie: stresstesten, dialoog en uitvoeringsagenda.

     Ons klimaat verandert

     Waarom ZON?

     Het wordt ‘s zomers warmer en droger. In de Regio Oost vallen beken en andere waterlopen vaker droog en komen dalende grondwaterstanden vaker voor. Het wordt niet alleen droger, ook zullen heftige (regen)buien in de zomer vaker gaan voorkomen. Die buien kunnen juist weer wateroverlast geven. Langere en hevigere perioden van droogte kunnen leiden tot economische schade voor bijvoorbeeld scheepvaart, landbouw en energievoorziening. Ook landschap en natuur zullen schade leiden.

     ZON is een project van het RBO Rijn-Oost. Het project levert ook de regionale inbreng in het deelprogramma Zoetwater van het Deltaprogramma. Binnen het ZON-programma nemen de deelnemende partijen maatregelen om minder last te hebben van de toenemende droogte, zonder de wateroverlast te laten toenemen.

     Waarom ZON

     Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) richt zich op onderzoek naar de huidige en toekomstige droogteproblematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen.

     Het doel van het Deltaprogramma is:

     Nederland beschermen

     Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen overstromingen.

     Voldoende zoetwater

     Zorgen voor voldoende zoetwater.

     Klimaatbestendigheid

     De inrichting van het land klimaatbestendig maken.

     Ons klimaat verandert

     ZON en het Deltaprogramma

     Nederland is een delta: een laaggelegen land met veel water. Deze ligging maakt Nederland kwetsbaar. In het Deltaprogramma staan plannen om Nederland te beschermen tegen overstromingen, een tekort aan zoetwater en de gevolgen van extreem weer.

     Doel Deltaprogramma

     De overheid wil voorkomen dat er weer een watersnoodramp gebeurt, zoals in 1953. Of dat de rivieren dreigen te overstromen zoals in de jaren ’90. In het Deltaprogramma staan de plannen hiervoor.

     Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) richt zich op onderzoek naar de huidige en toekomstige droogteproblematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen.

     Binnen het Deltaprogramma is een Deltafonds ingesteld. Het Deltafonds voor zoetwatermaatregelen is € 150 miljoen voor de periode 2016 – 2021. Onze regio ontvangt daarvan ongeveer € 27 miljoen. De eigen investering vanuit regio Oost is ongeveer € 89 miljoen. In deze periode van 6 jaar investeren we dus 116 miljoen euro in een robuuste zoetwatervoorziening.

     Maatregelen

     De gezamenlijke partijen binnen ZON hebben een lijst met maatregelen (periode 2016-2021) (pdf, 110 kB) opgesteld. De maatregelen die op de lijst staan, komen in aanmerking voor een bijdrage uit het Deltafonds. De percentages die in de lijst staan, geven aan welk deel van de kosten van de maatregel kunnen worden toegerekend aan zoetwater. 

     De uitvoering van ZON-maatregelen blijft ook nodig na 2021. Ook daarvoor komt weer geld uit het Deltafonds beschikbaar. Samen met alle bestaande partijen en een aantal nieuwe deelnemers werken we aan een aangepast maatregelenprogramma voor de periode 2022 – 2027.

     Ruimtelijke adaptatie

     ZON en RA

     De kern van de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie is dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Overheden gaan ervoor zorgen dat schade door hittestress, wateroverlast, droogte en overstromingen zo min mogelijk toeneemt en letten daarop bij de aanleg van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, het opknappen van bestaande bebouwing, vervanging van rioleringen en wegonderhoud.

     Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is gestart in 2017 en bestaat uit de volgende stappen:

     Stresstesten

     Kwetsbaarheden in beeld brengen door het uitvoeren van stresstesten.

     Dialoog

     Het voeren van een risicodialoog.

     Uitvoeringsagenda

     Het opstellen van een uitvoeringsagenda en daarbij de meekoppelkansen benutten.

     Maatregelen die hieruit voortkomen, hangen sterk samen met maatregelen binnen het ZON programma. Vanuit ZON zoeken we nadrukkelijk aansluiting met het programma Ruimtelijke Adaptatie, zodat we gezamenlijk in een integrale aanpak werken aan klimaatadaptatie.

     Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) richt zich op onderzoek naar de huidige en toekomstige droogteproblematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen.

     Provincie Gelderland

     T.n.v. Amy Maduro
     Postbus 9090,
     6800 GX Arnhem

      

     Privacybeleid

     Bekijk ons privacybeleid door op de onderstaande link te klikken:
     Privacybeleid